Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Asystent Rodziny

Asystent rodziny pracuje w oparciu o ustawę z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2018r. Poz. 998 z późn. zmianami) oraz ustawę z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem" (Dz. U. Z 2016 roku poz. 1860  z późn. zmianami).

 

Zadania asystenta rodziny wynikające z ustawy:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy
 z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,

w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców

i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2019 r. poz. 730.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Jeśli potrzebujesz:

 → wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych

 → pomocy w przezwyciężaniu trudności życiowych

 → motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rodzicielskich

 → informacji o możliwościach skorzystania z pomocy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny

 → jesteś w zagrożonej ciąży, doświadczyłeś/aś kryzysu związanego ze śmiercią dziecka, wychowujesz dziecko niepełnosprawne

 → pomocy na rzecz powrotu dziecka do rodziny/piecza zastępcza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
30 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Empacher

Data publikacji:
30 gru 2021, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Empacher

Data aktualizacji:
30 gru 2021, godz. 14:32