Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Fundusz Alimentacyjny

Informacje ogólne

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

Fundusz alimentacyjny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Od 01.10.2020r. przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • zawarło związek małżeński

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku
  – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 • Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji za 2 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenie wniosku w Ośrodku,
 • Zaświadczenia od Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy.
 • Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
 • Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 • Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 • Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz  zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017r. poz. 60 i 858) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. po 2018r.
 • Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 • Dokument, w tym oświadczenie określający datę utraty dochodu (takim dokumentem będzie np. świadectwo pracy/zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenie, umowy o dzieło) oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu
 • Kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za 2019r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną wraz z tytułem wykonawczym, prawomocnym.
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 • Umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
30 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Empacher

Data publikacji:
30 gru 2021, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Empacher

Data aktualizacji:
30 gru 2021, godz. 14:30