Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dodatek energetyczny

Kto może otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Zgodnie z dyspozycją art. 5c ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U.2019.756) dodatek energetyczny może otrzymać osoba, która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej .

Czy dodatek energetyczny przyznawany jest  wraz z dodatkiem mieszkaniowym?

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby, która otrzymała dodatek mieszkaniowy (osobny wniosek). Formularze wniosków są dostępne w instytucji, realizującej wypłatę dodatków mieszkaniowych (np. ośrodki pomocy społecznej). Tam również są one przyjmowane. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
  • kserokopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną,

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego Minister Energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (Mon. Pol. 2020.374) –  wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Na jaki okres przyznawany jest dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres pobierania dodatku mieszkaniowego, czyli na 6. miesięcy. Wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zgodnie z dyspozycją podaną we wniosku może zostać wypłacony na rachunek bankowy wnioskodawcy lub na rachunek bankowy właściwego przedsiębiorcy energetycznego.

Podstawa prawna:

  • art. 5c ust. 1, ust. 4, art. 5d ust. 1, art. E ust. 1  Ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  ( Dz.U. 2019. 755 z póź. zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (Mon. Pol. 2020.374)

 

W przypadku pytań można skontaktować się telefonicznie z pracownikiem naszej jednostki pod numerem telefonu: 94 - 341 9458 lub na stronie internetowej: mgops@polanow.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
30 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Empacher

Data publikacji:
30 gru 2021, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Empacher

Data aktualizacji:
30 gru 2021, godz. 14:13