Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Świadczenie Wychowawcze tzw. 500+

Informacje ogólne

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- obywatelom polskim,          
- cudzoziemcom (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2),        
- matce albo ojcu, jeżeli dziecku wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

- opiekunowi prawnemu,       
- dyrektorowi domu pomocy społecznej.


Świadczenie wychowawcze przysługuje ww. osobą do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. w wysokości 500,00 zł. bez względu na dochody.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w niepełnej kwocie w przypadku:         

  •  urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych  w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje (kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę),
  •   gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji  lub żyjących w rozłączeniu  sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, wówczas kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.     

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:            

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim, 
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  albo w pieczy zastępczej,     
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,     
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołącza się odpowiednio:        

  • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,       
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separacje, 
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
d) inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.      
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
30 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Empacher

Data publikacji:
30 gru 2021, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Empacher

Data aktualizacji:
30 gru 2021, godz. 14:27