Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zmiany

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zarządzeniem nr 88/23 Burmistrza Polanowa z dnia 15 września 2023 roku powołany został nowy Zespół Interdyscyplinarny w Polanowie w osobach:

 

 1. Halina Serwecińska - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie;

 2. Danuta Rodzik - pielęgniarka środowiskowa Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Polanowie;

 3. Justyna Kosek – członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Polanowie;

 4. Krzysztof Dusza - kierownik Posterunku Policji w Polanowie;

 5. Aleksandra Kalinowska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie;

 6. Marta Burżacka - prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Feniks”
  w Polanowie;

 7. Jacek Maszkowski - ks. proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  w Polanowie;

 8. Łukasz Storch - kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koszalinie;

 9. Adam Wrzosek – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Polanowie.

Podczas spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 21.09.2023 roku podjęte zostały uchwały o wyborze przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, Panią Justynę Kosek, a na zastępcę przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Panią Martę Burżacką.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Polanów, zwanego dalej „Zespołem” jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

 3. Uchwała nr LXIX/407/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 4145).

 4. Zarządzenie Nr 88/2023 Burmistrza Polanowa z dnia 15.09.2023
  w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie.

   

  Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5, w szczególności przez:

 

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno - pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji,o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie

korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową:

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno -pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

 

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe.

 

Do zadań grup diagnostyczno – pomocowych należy w szczególności:

 

 1. dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

  2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

  3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

  4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

  5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie

  osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

  6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –Kodeks wykroczeń;

  7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

  8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

  9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

  a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

  b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

  10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Polanowie ul. Wolności 7

telefon 94 3188385

 

Dyżur przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - środa w godz.
15.00 – 16.00 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie,

telefon 94 341 94 56

Czwartki godz. w godz. 15.00 – 16.00 Urząd Miejski w Polanowie, przyziemie
pokój nr 04, telefon 94 318 83 31

 

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie

środa o godz. 15.00.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Serwecińska

Data wytworzenia:
02 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Halina Serwecińska

Data publikacji:
02 paź 2023, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Halina Serwecińska

Data aktualizacji:
02 paź 2023, godz. 14:49